ANVÄNDARVILLKOR

Välkommen till webbplatsen för Elanco Animal Health, djurhälsoavdelningen hos Eli Lilly and Company Limited (”Elanco”). När du använder den här webbplatsen godkänner du att följa följande villkor och alla tillämpliga lagar och bestämmelser. De uppgifter som finns på den här webbplatsen presenteras i summarisk form, är allmän till sin natur och är endast avsedd som information.

Din användning av webbplatsen är även underkastad integritetspolicyn.

Webbplatsen och den information som finns på den erbjuds ”i befintligt skick” UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARE SIG UTTALADE ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSADE TILL, ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE ELLER ICKE-INTRÅNG.

Elanco, dess licensgivare, dess leverantörer eller andra tredje parter som nämns på webbplatsen, frånsäger sig alla garantier, uttalanden och villkor av alla typer, vare sig uttalade eller underförstådda, inklusive garantier för äganderätt eller icke-intrång, säljbarhet och lämplighet för ett visst syfte, vad angår webbplatsen och den information som finns på den.

Elanco garanterar inte att webbplatsen fungerar friktionsfritt eller felfritt. Användande av webbplatsen och det material och den information som finns på webbplatsen sker på egen risk, och du är ansvarar helt och fullt för alla följder, hur långsökta de än är, som uppstår som ett resultat av ditt användande av webbplatsen eller den information som finns på den. I den mån vissa jurisdiktioner inte tillåter undantag eller vissa garantier är det inte säkert att dessa undantag gäller dig.

Ovanstående undantag av underförstådda garantier gäller emellertid endast i respektive jurisdiktion i den utsträckning gällande lag tillåter.

Den information som erbjuds här bör inte användas som grund för en affärsbedömning av Elanco eller av ett av våra dotterbolag. Lagen sörjer för andra informationskanaler som är avsedda enbart för detta syfte, som års- eller halvårsredovisningar som kan erhållas kostnadsfritt på förfrågan.

Allt du läser eller ser på webbplatsen är upphovsrättsligt skyddat eller på annat sätt skyddat och ägs av Elanco eller en tredje part som har gett licens till eller gett Elanco rätten att använda sådant material. Med mindre något annat uttryckligen anges får inget av det du läser eller ser på webbplatsen kopieras eller användas på annat sätt än enlig vad som anges i dessa användningsvillkor eller utan ett skriftligt förhandsgodkännande från Elanco.

Elanco godkänner i detta fall endast att du kopierar dokument som offentliggjorts av Elanco på våra webbplatser för icke-kommersiellt bruk inom din organisation, förutsatt att de kopior du tar av dessa dokument behåller sin upphovsrätt och andra upphovsrättsliga märkningar som finns i dem.

Med mindre något annat anges är alla logotyper, namn, designer och märken på webbplatsen varumärken eller SM-märken (service mark) som ägs eller används under licens av Elanco. Användning eller missbruk av något av dessa märken eller annan information är strängt förbjuden. Ingenting som finns på denna webbplats ska tolkas som överlämnande genom implikation, estoppel, eller på annat sätt, av licenser eller rättigheter till upphovsskydd, patent eller varumärken som tillhör Elanco eller tredje part. Med undantag av de fall som uttryckligen anges ovan ska ingenting som finns på denna webbplats tolkas som överlåtelse av licenser eller rättigheter till upphovsskydd eller andra ägandeintressen som tillhör Elanco.

Med undantag av det som uttryckligen anges på webbplatsen gäller att om du skickar information till oss, t.ex. kommentarer, anmärkningar, förslag, idéer, anteckningar, ritningar, grafik, koncept eller annan information, ger du denna information, och alla rättigheter till denna, till Elanco utan ersättning. Sådan information ska anses vara icke-konfidentiell och Elanco har inga skyldigheter av något slag beträffande sådan information och kan fritt kopiera, använda, lämna ut och distribuera informationen utan begränsningar, utan ditt samtycke eller annan kompensation till dig eller någon annan. Elanco får fritt använda idéer eller tekniker som ingår i sådan information för vilket ändamål som helst, inklusive men inte begränsat till utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter som innehåller sådan information. Detta gäller oavsett om du skickar sådan information till oss via e-post, via ett formulär på webbplatsen, på en anslagstavla eller på annat sätt.

Som en service för våra besökare finns det länkar till andra webbplatser på denna webbplats. Eftersom vi inte kontrollerar innehållet på de webbplatser vi länkar till, och på grund av dessas konstant föränderliga natur, kan vi dock inte ansvara för innehåll, metoder eller standarder på tredje parts webbplatser. Elanco godkänner inte innehållet på tredje parts webbplatser. Elanco ansvarar inte för innehåll på länkade tredje parts-platser, webbplatser som utgör en del av webbplatsen eller reklam från tredje part, och gör inga uttalanden beträffande dessas innehåll eller exakthet. Din användning av tredje parts webbplatser sker på egen risk och enligt de villkor och betingelser för användande som gäller för sådana platser.

Denna webbplats är endast avsedd att användas av personer bosatta i Sverige. Elanco försöker inte framställa materialet på webbplatsen som lämpligt eller tillgängligt för användande på andra platser. Åtkomst till innehållet kan eventuellt vara olagligt för vissa personer eller i vissa länder utanför Sverige. Om du går in på denna webbplats från ett annat land än Sverige gör du det på egen risk och du ansvarar för att den överensstämmer med lagar och bestämmelser som gäller inom din jurisdiktion.

Dessa användarvillkor styrs av svensk intern materiell rätt. Om en bestämmelse i dessa användarvillkor ogiltigförklaras av en domstol med behörig jurisdiktion, påverkar denna bestämmelses ogiltighet inte giltigheten av de övriga bestämmelserna i dessa användarvillkor. Du godkänner uttryckligen att exklusiv jurisdiktion rörande eventuella tvister med Elanco, eller tvister som på annat sätt rör ditt användande av denna webbplats, ligger hos Sveriges domstolar.

Elanco kan när som helst ändra dessa användarvillkor utan att meddela dig.